Organizacja imprez, konferencji, koncertów, eventów, bankietów ...
Oferujemy usługę kompleksowej ralizacji wszelkiego rodzaju imprez. Naszą główną specjalnością jest organizacja imprez masowych. Posiadamy oryginalne pomysły, dzięki którym imprezy przez nas organizowane odznaczają się nietypowym klimatem. Za każdym razem zaskoczymy atrakcjami ...
Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI – ARMEX EVENTS
Wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w związku z wyrażeniem przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przekazaniem danych osobowych niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z zawartą z Panią / Panem umową, niniejszym informuję iż:

1. Współadministratorami Państwa danych są:
a) Współadministrator 1 - Armex Events Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mazowiecka 47, Cięciwa 05-200, NIP: 1251645255, REGON: 365226431, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS: 0000632918.
b) Współadministrator 2 - ARMEX EVENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Mazowiecka 47, Cięciwa 05-200, NIP: 1251645462, REGON: 365304071, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS: 0000633948,
c) Współadministrator 3 - Arkadiusz Szewczyk  Armex Arkadiusz Szewczyk, siedziba: ul. Mazowiecka 47, Cięciwa 05-200, NIP: 125-03-84-396, REGON: 011373333.

2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych.
W sprawach ochrony danych osobowych omgą Państwo skontaktować się pod e-mailem: biuro@armex5.pl, telefonem: 22 761 06 70, lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

3. Umowa o współadministrowanie.
W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodnione zostały zakresy odpowiedzialności Współadministartorów dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, W szczególności uzgodniono, że:
a) Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za przedstawienie Państwu niniejszej Polityki Prywatności i zapewnienie wszelkich dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
b) Współadministrator 1 jest odpowiedzialny wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw wynikających z RODO. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa wobec każdego z Współadministratorów. W takim przypadku Współadministrator 2 i Współadministrator 3 przekaże Współadministratorowi 1 Państwa żądanie w celu jego realizacji.
c) Na podstawie umowy o współadministrowaniu zbioru danych osobowych, Współadministrator 1 prowadzi wspólny zbiór danych osobowych, w którym znajdują się zbiory danych osobowych pozostałych Współadministratorów.
d) Każdy Współpadministrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w zbiorze Współadministratora 1 pod warunkiem, że przetwarzanie jest realizowane w określonym w tej umowie celu.

4. Inspektor Ochrony Danych.
Współadministratorzy nie powołali dobrowolnie Inspektora Ochrony Danych (IOD), ani przepisy nie nakładają na nich obowiązku powołania IOD.

5. Odbiorcy danych osobowych, podmioty przetwarzające.
Dostęp do Państwa danych poza Współadministratorami będą mieć upoważnieni pracownicy Współadministratorów. Państwa dane osobowe Współadministratorzy mogą powierzać w oparciu o umowę powierzenia danych osobowych, podmiotom współpracującym ze Współadministratorami w celu wykonania zamówionej usługi (tj. dostawcom usług IT, księgowość). Współadministratorzy mogą powierzyć dane osobowe innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.

6. Cel przetwarzania danych.
Celem, dla których Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe jest kontakt z klientem, zawarcie i realizacja umowy o świadczenie oferowanych usług, udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, wystawienie faktury oraz prawidłowe wykonanie obowiązków rachunkowo-podatkowych.
7. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną jest wykonanie umowy o świadczenie usług, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach, określającego zakres danych, jakie musi zawierać faktura. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia faktury, zapewnienie najwyższej jakości świadczenia usług.

8. Okres, przez który dane będą przechowywane.
Dane będą przechowywane przez Współadministratorów do zakończenia wykonywania umowy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, do zakończenia wykonywania umowy, a następnie do ustania obowiązku przechowywania dokumentów księgowych tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę.

9. Prawa osób, których dane są przetwarzane.
Mają Państwo prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia,
b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych,
c) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
d) do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Informacja o profilowaniu.
Państwa dane nie są wykorzystywane do profilowania ani zautomatyzowanych decyzji.

11. Informacja o przekazaniu danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

12. Wymóg podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, nr telefonu - w klientów będących prywatnymi osobami fizycznymi, jest wymogiem zawarcia umowy o świadczenie usług. Brak podania danych osobowych uniemożliwi administratorowi zawarcie umowy o świadczenie usług.
Ponadto podanie danych przez klientów prowadzących działalność gospodarczą jest konieczne do wykonania przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawno-podatkowego, określającego zakres danych, jakie musi zawierać faktura/rachunek za świadczone usługi, z zastrzeżeniem, iż podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia faktury.

13. Dostęp.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest również na stronie internetowej: https://www.armex5.pl/.Polityka prywatności - pliki COOKIES

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki coo­kies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Administrator wykorzystuje cookies w celu realizacji procesów niezbędnych do pełnej funkcjonalności stron internetowych serwisu internetowego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki internetowej.
Strona główna
Realizacje
O nas
Referencje
Galeria foto
Kontakt

Ładowanie strony: 0 sec.
Copyright © 2010-2024 Armex
Wykonanie strony: Brewka.pl
Armex, ul. Mazowiecka 47
05-200 Cięciwa k/ Wołomina
tel./fax: 22 761 06 70


Polityka prywatności

Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!